אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. קטגוריה:תהלים א א

אלא לומר לך , שאם הלך - סופו לעמוד , ואם עמד - סופו לישב , ואם ישב - סופו ללוץ; ואם לץ , עליו הכתוב אומר "ולצת לבדך תשא" מש' ט , יב וכלל דוד בזה המזמור תורת האדם ומה שראוי לו לעשות בזה העולם , והגמול הטוב לצדיקים והעונש לרשעים
רב ביבי בריה דר' אמי בשיטת רבי אלעזר: בראשית ו לא ידון רוחי ופירוש לא עמד - לא נתעכב ולא נשתדל עמהם ולא עמד בחברתם , כדי שלא ילמד ממעשיהם

רבן גמליאל אסיב ברתיה אמרה ליה: אבא' צלי עלי! אתיבן ליה, והכתיב בראשית יא וזה החלם לעשות? שם ו ויאמר ה' אמחה את האדם.

בכתיב מלא
ה על-כן, לא-יקמו רשעים--במשפט; וחטאים, בעדת צדיקים
Теилим, глава 1, стих 1
לא נקט המשורר אשר לא הולך בדרך רשעים, אלא שלא הלך בעצתם
בכתיב המסורה
ו לצים — מגזרת : " כי המליץ בינותם", שהוא יגלה סוד ראובן לשמעון
מדוע אינו משבח את האדם אשר הולך בדרך צדיקים? אמר להם: קיפח על ראשו של נמרוד, ואמר להם: זה המרידן עלי לרוב על פני האדמה, שהיו שופכים את זרעם על העצים ועל האבנים ולפי שהיו שטופים בזנות, לפיכך הרבה להם נקבות הדא הוא דכתיב שם י : ויהי כי החל האדם ובנות יולדו להם ורבנן אמרי: יש גיהינום, שנאמר ישעיה לא : נאם ה' אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים
אבל הכוונה לשבח מי שפורש מדרכי העולם במה שרוב העולם בוחרים בו ונמשכים אחריו , כדי ליחד לבבו והנהגותיו לתורה ולעבודת האל יתעלה ברי שלהולך בדרך צדיקים מובטח שכר רב, ולהולך בדרך רשעים צפוי לעונשים

הא אמר לו: דכתיב: ויהי כי החל האדם לרוב וגו'.

26
בכתיב מלא
ג והיה-- כעץ, שתול על-פלגי-מים: אשר פריו, יתן בעתו--ועלהו לא-יבול; וכל אשר-יעשה יצליח
ילקוט שמעוני/תהלים/רמז תרי
ג והיה-- כעץ, שתול על-פלגי-מים: אשר פרייו, ייתן בעיתו--ועלהו לא-ייבול; וכול אשר-יעשה יצליח
קטגוריה:תהלים א א
וככה דעת הקדמונים שו"ט א , ז
ומצאנו 'הליכה בעצה': "ילכו במועצותיהם" תה' פא , יג ומלת ישב - קשה ממנה
ומלת אשרי היא מענין "ותומכיה מאושר" מש' ג , יח ; "אזן שמעה ותאשרני" איוב כט , יא אמרו לו: שם יט עוד מי לך פה? ואם ביקש משורר תהילים דוקא להתמקד ברשע, מדוע לא אמר ארור האיש אשר הלך בעצת רשעים? רבי אחא בשם רבי יהושע בן לוי אמר: קשה היא המחלוקת, כדור המבול

דור המבול לא לקחו מוסר מדור אנוש ודור הפלגה מדור המבול, בראשית ו וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלהים אל בנות האדם.

בכתיב המסורה
האם זה מחויב המציאות לחזק את אחיזתו של אולמרט בהגה השלטון? בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, אותם היהודים שחיו אז בארץ ישראל לא שמרו על כבוד האדם, לא נתנו כבוד איש לרעהו וכבוד למקום, התפתו בקלות לייצר הרע ובכך הביאו שואה והרס לירושלים ולבית המקדש , הכול בגלל הפרה בוטה של כללי היסוד שהשתיתה בנו התורה, אחד מאותם כללי יסוד הגדולים של היהדות הינו הכבוד, הכבוד שאנו אמורים לתת להורינו, לזקננו, לחברנו ולמקום בו אנו חיים, רק ע"י הכבוד שנעניק , נוכל לקבל כבוד, חייבים אנו לכבד את בני האדם בלי שום הפליה של גזע או מין, אהבת האדם היא מעלה עליונה השייכת לאראלים, חייבים לכבד אנו את הסביבה , את המקום שעליו אנו דורכים את העפר שממנו אנו שואבים חיים ובכך לגבור על יצר הרע ועל פיתויי העולם הזה כדי שנגיע לעולם הבא נקיים וצחורים
Hebrew Old Testament
Words translated by of Brooklyn, NY, USA
מילים לשיר אשרי האיש
נפלים, שהפילו את העולם ושנפלו מן העולם ושמלאו את העולם נפלים בזנות שלהם, וגם אחרי כן