האם מניחים תפילין היום. עשירי בטבת שחל

זהו "ואת עורות גדיי העזים הלבישה על ידיו" אלו תפילין של יד, "ועל חלקת צואריו" אלו תפילין של ראש ראה את אביו ואמר לו, כן אבא, עכשיו הולך לקנות מה שביקשת
או שמקבלים את כל הפסקים בלי שנוים ואם יש משהו הכי קטן פוטר אותך מלקבל אמנם מנהג ירושלים אצל הספרדים היה להניח תפילין וכן הורה הגר"ע יוסף, תברר אצלך בקהילה כיצד נוהגים

יד מהרי"ץ - פורטל תורני למורשת יהדות תימן, האתר הרשמי להנצחת מורשתו של גאון רבני תימן ותפארתם מהרי"ץ זצוק"ל.

24
הנחת תפילין
מהרי"ץ בעצמו היה קשה לו להכריע בנושא הזה, הוא לא כותב מה נוהגים, לא בעץ חיים ולא במעיל קטון
האם מניחים תפילין בתשעה באב
ואחרי שרוב המקובלים שאחריו חלקו על החמ"י, ממילא חזר הדין, וגם מהרי"ץ אילו ראה היה מודה
בשבועות מניחים תפילין
יסוד זה של עשייה תמימה מלווה אותנו מאז ועד היום, וכל זה מפני שהשכל עלול להביא אותנו גם למקומות עקומים ולא הגיוניים, וזאת למרות שנקודת המוצא הייתה הגיונית מאוד
וכן בעיקרי הד"ט סימן י"א אות ב' הביא דברי האחרונים ומסיק דשב ואל תעשה עדיף עיי"ש אבל בזמנינו שרבים מאחרים להקביל שבת וגם מנחת התענית דערב שבת מתפללים מאוחר כמו שאר מנחה דערבי שבתות, אם עכ"פ זמן נשיאת כפים הוא סמוך לשקיעת החמה דהיינו חצי שעה כדאיתא בב"ח ובכף החיים סימן קכ"ט סק"ז, ממילא חזר הדין והוה ליה כדקיימא לן דמנחת התעניות יש בה נשיאת כפים, משום דדמיא לנעילה, ודוק
בערב החג מניחים תפילין כרגיל כידוע אנחנו נוהגים להניח תפילין במנחה של התעניות, אם בשביל להשלים מאה ברכות, או בשביל שהתפילה תהיה יותר עם יראת שמים, יותר באימה וביראה ביום של צום, או מסיבות נוספות

ובג"כ אצטריך תפילין בצלותא דמנחה, דהא הכי אצטריך לבסמא ההוא… 13 שער הכוונות האריז"ל - מנחה דרוש ב' -מנהגים שיש בתפלת המנחה… גם היה נזהר מאד לאומרה בטלית ותפילין… 14 סדר היום סדר תפילת מנחה -"ואם הוא אדם ראוי והגון ראוי שיתעטף בציצית ויניח תפילין גם במנחה… ולמה תיגרע תפילת מנחה … להתפלל אותה דרך עראי שלא בהכנעה וכובד ראש… ולא יאמר איך אעשה דבר שאין כל הקהל עושים אותה… ועל כיוצא בזה אמר התנא ע"ה הוי עז כנמר לעשות רצון אביך שבשמים" 15 ראשית חכמה שער קדושה פר' ו' אות סג' -ולכן ראוי הוא שכל תפלה תהיה בעטיפת ציצית ותפילין, חוץ מתפלת ערבית, וכבר נתפשט המנהג בארץ ישראל ללבוש תפילין אפילו בתפלת מנחה, וכן ראוי לנהוג… 16 תוצאות חיים אות פ"א -… ישתדל להתפלל מנחה בעונתה… ויתפלל אותה בכונה יתרה … ובטלית ובתפילין … 17 של"ה ריש מסכת חולין -… ולכן ראוי שכל תפלה תהיה בעטיפת ציצית ותפילין חוץ מתפילת ערבית וכבר נתפשט המנהג בא"י ללבוש תפילין אפילו בתפילת מנחה וכן ראוי לנהוג עכ"ל וכן נוהגים תפוצת ישראל בכל מלכות ישמעאל על-כן צריך ליזהר בזה ועל כיוצא בזה הזהיר יודא בן תימא שיהיה עז כנמר ויעיז פנים נגד המלעיגים ואל ימנע מלעשות המצוה: 18 נתיבות עולם מהר"ל נתיב העבודה - פרק ט' -…אבל מלשון שנקרא תפילין היה נראה שראוי שיהיו התפילין עליו בשעת תפלה אף במנחה כי נקרא תפילין מלשון תפלה, כי התפלה הוא על צרכו וחיותו ובתפילין אמרו שם מ"ב ע"א כל המניח תפילין מאריך ימים שנאמר ה' עליהם יחיו, ר"ל כי מאחר שעל ידי תפילין שם ה' נקרא עליו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך וכאשר השם יתברך עליו ראוי אליו החיות דכתיב דברים ד' ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כלכם היום לכך נקראו תפילין שהם חיותו כמו התפלה, ודבר זה עמוק, ולכך התפילין שייכים אל התפלה.

23
בשבועות מניחים תפילין
ואם זה לא נראה כגאוה - ולואי שיעשה כן
בשבועות מניחים תפילין
יש סיפור שסיפר לי אבא מארי על מהרי"ץ בילדותו
עשירי בטבת שחל
עכשיו אני שומע שיש כאלה האומרים שיש מקומות שלא הניחו, צריך לברר אם זה נכון, כבר עברו שנים רבות מאז שכתבתי את זה, ואינני זוכר אצל מי בדיוק ביררתי את הדברים