מה מברכים על פופקורן. מה מברכים על חמוציות

וכתב בספר כף החיים, שכאן מדובר דוקא באופן שהבשמים אינם טחונים לגמרי, שאם הם טחונים לגמרי ולא ניכר כלל במראה שיש כאן בשמים אלו, הרי ברכתם שהכל נהיה בדברו שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח? איך אני מבדילה האם הפיצה היא פיצה שנילושה במים? סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש
הקדוש ברוך הוא יהפכהו לששון ולשמחה במהרה בימינו

אולם במהדורה החדשה של הס' וזאת הברכה חזר בו בסוף הספר הערה קמ"ז, וכתב ע"פ האמור לעיל שיש לברך עץ, כיון שמבנהו כעץ עם גזע וענפים שחי שנים רבות ומניב פירות אחרי כמה שנים ואף שגובהו כ10 ס"מ, דינו כעץ.

27
מה מברכים על פופקורן?
השיטה הא' שהביא החיד"א היא בעצם בנויה על שיטת הרדב"ז בשו"ת ח"ג תקל"א, שירק מוציא פירות כבר בשנה הראשונה, משא"כ אילן
מה מברכים על פופקורן? פסק ההלכה ביהדות
מה מברכים על פופקורן?
תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה
מנהגי ימי בין המצרים הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, נקראים ימי "בין המצרים", וכפי שהסברנו אתמול אולם נראה שאין הכוונה לחמוציות שלנו
אם שותה המים לבדם ואפילו שניכר טעם הפירות במים - שהכל מַיִם — לצמאון - שהכל להעביר חנק לא מברך מִיץ ענבים - הגפן מֶלוֹן - האדמה מְלָפְפוֹן - גם חמוץ האדמה מַמְתָּקִים — מקמח חיטה לטעם כגון:להיט, קליק וכו' - מזונות מקמח חיטה שניתן לדבק או לייצב כגון: "נוגט זהב" וכו' - שהכל מפירות או ירקות שניכרת צורתם כגון: ממתק בוטנים, שקדים, וכו', מברך - העץ או האדמה בהתאם

תגובת הרב הבעתי את דעתי וכך דעתם של כמה פוסקים למשל הרב אליהו שליט"א.

מה מברכים על במבה?
וכתב מרן הבית יוסף, שלכאורה, הדבר פשוט שעל בשמים שחוקים עם סוכר מברכים בורא פרי האדמה, שהרי כן מבואר בפירוש בגמרא, לענין "הומלתא", ואם כן מה בא המהר"ם מרוטנבורג לחדש לנו בדבריו? אבל סוג התירס שממנו מיייצרים את הפופקורן מיועד אך ורק לפופקורן ואי אפשר לאכול אותו בצורה שונה ולכן זו דרך אכילתו - ולכן יש לברך עליו בורא פרי האדמה
מה מברכים על פופקורן?
לשיטת הרדב"ז הסכימו כמעט כל גדולי פוסקי ספרד, החיד"א עצמו, שו"ת יין טוב יו"ד, י"ד, שו"ת רב פעלים או"ח ב', ל', יחוו"ד ח"ב, כ"א, ועוד, אולם יעו' בשו"ת איש מצליח ח"ב מ"ה
הברכה על פופקורן
! אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, לאחר שדן בענין זה, כתב, שאין דברי הכף החיים בזה מוכרחים, והביא מה שכתב בשו"ת בני יהודה לדחות את דברי השל"ה הקדוש בענין זה, שלעולם אנו נוקטים, שאף על פי שלא ניכרת צורת הפרי בתוך המאכל, אם הוא עיקר המאכל, מברכים עליו את ברכתו הראויה לו