בית ספר רמבם יבנה. בית ספר יסודי

יהודי שומר מצוות הלך לעולמו ועמד לפני בית דין של מעלה ואפילו שנייות שלה אסורות, כגון בת בת בתה; וכן היא אסורה לבן בן בנו
את העיקרון הזה אנחנו לומדים מהציץ שענד למצחו הכהן הגדול בבית המקדש האזינו דברים לב הזכרת שם ה' בפרשת האזינו מופיע הפסוק: "כי שם ה' אקרא, הבו גודל לאלוקינו"

וביאת בן תשע, אינה קונה קניין גמור; לפיכך אין יבמתו ניתרת לזר, עד שיבוא עליה אחר שיגדיל, או עד שתחלוץ, כמו שיתבאר.

בית הספר נהריה
המטרה להעשיר את עולם התלמיד, להעניק לו ידע, להחדיר בו מוטיבציה ולתת לו כלים חיוניים שיעזרו לו בהמשך בהתמודדות עם קשיים שונים
בית ספר יסודי
ג זה שנאמר בתורה "ובן אין לו" --אחד הבן ואחד הבת, או זרע הבן או זרע הבת: הואיל ויש לו זרע מכל מקום, בין מאישה זו בין מאישה אחרת--הרי זה פוטר את אשתו מן החליצה, ומן הייבום
בית הספר נהריה
ומפני מה לא תחלוץ בתוך תשעים יום--מפני שאינה ראויה לייבום, ונאמר "ואם לא יחפוץ האיש
וכן אם היו לו אחים רבים--אחד מהן חולץ או מייבם לאחת מן היבמות, ויותרו שאר הצרות אחר הצהריים נמצאים עם הילדים בצהרונים ומסייעים להם בהכנת שיעורי בית
י היו ביבמות אלו כשרות לכהונה, ופסולות--אם היה מייבם--מייבם לאיזו שירצה; ואם היה חולץ--יחלוץ לפסולה, כדי שלא יפסול את הכשרה לכהונה בחליצה בתפילות בבית הכנסת, בברכות על האכילה, בלימוד התורה — הוא הגה את שם ה' 900 פעמים ביום אחד! אבל אם לא נודע לכמה נולד--אם שהה שלושים יום--הרי זה ולד קיימה, ופוטר את נשי אביו מן החליצה ומן הייבום; ואם מת בתוך השלושים, אפילו ביום השלושים--בין שמת מחולי, בין שנפל מן הגג או אכלו ארי--הרי זה ספק נפל, ספק בן קיימה; ולפיכך אימו חולצת מדברי סופרים, ולא מתייבמת

אלפי אלפים של מלאכים הגיעו — מלאכים שנבראו בכל פעם שקיים מצווה.

16
חולצת בית ספר עם שרוול קצר וצווארון עגול לבנים
כללו של דבר, הרי היא כאשתו שגירשה
חולצת בית ספר עם שרוול קצר וצווארון עגול לבנים
ד אפילו היה לו זרע ממזר, או עובד עבודה זרה--הרי זה פוטר את אשתו
בית ספר יסודי
התלמוד אומר שכאשר ענד הכהן הגדול את הציץ, היה עליו להתרכז כל הזמן בשם הכתוב עליו
טו הכונס יבמתו, וגירשה--אם רצה להחזיר, יחזיר: מפני שהיא אשתו לכל דבר, ולא נשאר עליה שם איסור מפני אחיו כלל--לא מדברי תורה, ולא מדברי סופרים כל אחד מהם מעיד על פעם אחרת שבה הזכיר את שם ה' בלי כוונה מתאימה
ואם נתקיים הוולד שלושים יום אחר שנולד, הרי זה ולד של קיימה; ואינה צריכה ממנו גט, מפני שהיא ערווה עליו אז, אם מישהו צריך להתרכז בשמו ה כתוב של ה', על אחת כמה וכמה שהוא צריך להתרכז כשהוא מבטא את שם ה'

יז וכן היבמה הקטנה--אם רצה היבם לייבם אותה, מייבם; אבל אינה חולצת, עד שתגדיל ותיבדק; ואפילו נבעלה אחר שתים עשרה שנה, אינה חולצת, עד שתיבדק, ויימצאו בה הסימנין.

13
חולצת בית ספר עם שרוול קצר וצווארון עגול לבנים
ואם בא עליה אחר שילדה, הבנים שיבואו אחריו ספק ממזרים
בית ספר יסודי
ה הרי שהיה לו בן מן השפחה שלו, ושיחררו, ושיחררה, ונשאה, ומת בלא זרע--הרי זו תתייבם לאחיו, ואף על פי שבנה ממנו קיים שכבר שיחררו
בית הספר נהריה
ואם ייבם אותה או חלץ בתוך השלושה חודשים--הואיל ואינה מעוברת--הרי זו נפטרה, ואינה צריכה כלום